BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ประกาศรางวัล งาน Magic 29

16Mar20 14.15

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spenders
33 ท่าน (1 ท่าน/สาขา) รับ Samsung Galaxy S20 มูลค่ารางวัลละ 28,900 บาท
จำนวน 33 รางวัล จากแคมเปญ Magic 29
1. คุณคุณาพร ตันติภาสวศิน
2. คุณณัฐกร เจนกิจ
3. คุณธัญญรัตน์ ผ่องจันทึก
4. คุณพิมพ์ลดา อิงคนินันท์
5. คุณนิภาภัทร จตุราวิชานันท์
6. คุณธนาพร จิระเสวีจินดา
7. คุณอภิรุจี ตุ้มผึ้ง
8. คุณรัตติกาล ประสิทธิ์ส่งเสริม
9. คุณอภิษฎา วิริยพงษ์สุกิจ
10. คุณอมรพันธ์ พลงาม
11. คุณปริชาติ บริรักษ์
12. คุณปัณฑิตา ลังกาพินธุ์
13. คุณบำรุงรัตน์ เฉลาภักดี
14. คุณสมฤดี การรัมย์
15. คุณโอฬาร ประจักษ์ทิพย์
16. คุณธานิยา หาญชำนิ
17. คุณจารุณี วงศ์รัตนพนธ์
18. คุณปภาดา ประทีป ณ ถลาง
19. คุณเด่นนคร พ้นพาล
20. คุณบดินทร์ แสงแก้ว
21. คุณศรัณยู อิ่นคำ
22. คุณสุธาวดี เศขรฤทธิ์
23. คุณพจนา ทองอำไพ
24. คุณภูมินทร์ บรรจบโชคชัย
25. คุณพินิตนันท์ สูตรทองคำ
26. คุณณัฐรียา ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
27. คุณปริยากร เกิดแก้ว
28. คุณรัตติยา ใจเลิศ
29. คุณธัญญลักษณ์ สมหวัง
30. คุณสุเทพ แก้วนาค
31. คุณวงศ์ตะวัน เอื้อธีรศรัณย์
32. คุณปิติพร วิริยะสุนทร
33. คุณฐาปกรณ์ วรรัตนธรรม


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spenders
รับรางวัลจากแบรนด์แฟชั่นที่ร่วมรายการ
จำนวน 29 รางวัล จากแคมเปญ Magic 29
1. คุณรดาวัลย์ อิทธิอาวัชกุล
2. คุณกมลพร คำมุง
3. คุณธัญญธร เวชอรุณ
4. คุณวราวุธ ทดแทน
5. คุณวริศดา ส่องประทีป
6. คุณสุวิมล คำมูล
7. คุณธีรพงศ์ จันทะเดช
8. คุณอัจฉรา สนิทชน
9. คุณมาลี ก่อสกุล
10. คุณกษิรา เผือกประดับ
11. คุณวรวรรณ เวชพันธุ์
12. คุณศุภวดี อึ่งตระกูล
13. คุณไชยเวชธ สมราช
14. คุณสุธี เชื้อทองฮัว
15. คุณจุฬาลักษณ์ เงินจัตุรัส
16. คุณสิรามล บอลลส์
17. คุณนัทธพงศ์ แก้วหัวเมือง
18. คุณเรวดี เลิศนิมิตกิจ
19. คุณนุสรี วณิชชากร
20. คุณนุชรี ศิรานันท์
21. คุณเอกบิล โสมพะโยม
22. คุณเบญจมาศ เจริญลาภนพรัตน์
23. คุณกนกวรรณ บัวขัน
24. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
25. คุณณัฐกานต์ นิติการุญ
26. คุณชาญวิทย์ คำฝั้น
27. คุณยุวพร ปิติเจริญ
28. คุณอนุธิดา เสมอใจ
29. คุณอธิชา สว่างวิวัฒน์
• เงื่อนไขรวม: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าฯ • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ ภายใน วันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา และ www.central.co.th • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • ของสมนาคุณทุกรายการมีจำนวนจำกัด • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่ จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล • ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • จำกัดการแลกสิทธิพิเศษและ/หรือของสมนาคุณในแต่ละรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัล วิลเลจ ทุกสาขา (รวม 33 สาขา) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่เข้าร่วมรายการ ครอบครัว พนักงานของห้างฯ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.CentralWorld.co.th, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com, และ www.centralvillagebangkok.com

• เงื่อนไขโปรโมชั่น Flash Sale ของร้านค้า: เป็นรายการส่งเสริมการขายของร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ• เงื่อนไขและระยะเวลาโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ) • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมหมายเลข The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลวิลเลจ • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
• ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละสาขา รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galexy S20 มูลค่ารางวัลละ 28,900.- จำนวน 1 รางวัล • จำนวนรวม 33 รางวัล / 33 สาขา รวมมูลค่า 953,700.- • สงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
• ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดจากร้านค้าแฟชั่นในโซนพลาซาตลอดแคมเปญ 29 ท่าน รับรางวัลจากแบรนด์แฟชั่นที่ร่วมรายการ จำนวนรวม 29 รางวัล ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko +
ชุดจากแบรนด์ Adidas มูลค่า 5,700.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 13,600.-
ลำดับที่ 2 - 4: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko +
O&B Voucher มูลค่า 5,000.- ทั้งหมด 3 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 12,900.-
ลำดับที่ 5 - 6: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า Mesh Tarp Backpack จาก Superdry มูลค่า 3,890.- ทั้งหมด 2 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 11,790.-
ลำดับที่ 7: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% + Cosmetic Bag จาก marimekko มูลค่า 3,500.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่า 11,400.-
ลำดับที่ 8: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + Three Body Treatment มูลค่า 3,500.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 11,400.-
ลำดับที่ 9: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + Three Facial Voucher มูลค่า 3,200.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 11,100.-
ลำดับที่ 10: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋าจาก Anello มูลค่า 3,190.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 11,090.-
ลำดับที่ 11 - 12: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋าจาก Anello มูลค่า 3,190.- ทั้งหมด 2 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 11,090.-
ลำดับที่ 13 - 17: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko +
กระเป๋าจาก Radley มูลค่า 2,990.- ทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,890.-
ลำดับที่ 18: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า Travel Waist Bag จาก PAVEMENT มูลค่า 2,850.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,750.-
ลำดับที่ 19: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + แว่นตา logo Sunglasses จาก PAVEMENT มูลค่า 2,850.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,750.-
ลำดับที่ 20: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋าจาก Anello มูลค่า 2,790.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่า 10,690.-
ลำดับที่ 21: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า STONE EMBELLISHED-BUCKLE SHOULDER จาก Charles & Keith มูลค่า 2,790.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,690.-
ลำดับที่ 22: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋าจาก Anello มูลค่า 2,690.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่า 10,590.-
ลำดับที่ 23: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า ACRYLIC HANDLE STRUCTURED BUCKET จาก Charles & Keith มูลค่า 2,590.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,490.-
ลำดับที่ 24: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า CROC-EFFECT CHAIN STRAP CROSSBODY จาก Charles & Keith มูลค่า 2,590.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,490.-
ลำดับที่ 25: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า LASER-CUT TOP HANDLE จาก Charles & Keith มูลค่า 2,590.- ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,490.-
ลำดับที่ 26 - 28: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko +
นาฬิกา Swatch มูลค่า 2,350.- ทั้งหมด 3 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,250.-
ลำดับที่ 29: รับกระเป๋า Card Case จาก COACH มูลค่า 7,900.- + Voucher ส่วนลด 15% จาก marimekko + กระเป๋า ACRYLIC HANDLE WRISTLET CLUTCH จาก Charles & Keith มูลค่า 2,190.-ทั้งหมด 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 10,090.-

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 17 มี.ค. 2563 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralworld.co.th, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralphuket.com, www.Centralvillagebangkok.com • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดการชำระค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 25 มี.ค. 2563 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

• เงื่อนไข “แจกฟรีชานมไข่มุก”
รายละเอียดโปรโมชั่น: แจกฟรี! ชานมไข่มุกรวม 2,900 แก้ว ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ 33 สาขา ทั่วประเทศ รับสิทธิ์เฉพาะคนที่เกิดเดือนก.พ. เท่านั้น *จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดแคมเปญ
วิธีการรับสิทธิ์
1. แสดงบัตรประชาชนและใช้หมายเลขสมาชิก The 1 ติดต่อรับสิทธิ์ที่จุด Redemption ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯของแต่ละสาขา
2. นำ Redemption Ticket ที่ได้รับจากจุด Redemption ไปแสดงหน้าร้าน (ตามชื่อร้านที่ร่วมแคมเปญของแต่ละสาขา) เพื่อรับสิทธิ์ฟรีชานมไข่มุก 1 แก้ว
3. กรอกข้อมูลลงในเอกสาร CPD Form ที่หน้าร้านให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของแต่ละร้าน
KOI THE
1. จำกัด 100 สิทธิ์แรก / สาขา เท่านั้น
2. สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดแคมเปญ
3. สามารถรับสิทธิ์ได้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เท่านั้น)
4. กรุณาแสดง Redemption Ticket ต่อหน้าพนักงานร้านค้าเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ คูปอง 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้าน KOI THE 16 สาขาดังนี้ เซ็นทรัลพลาซา บางนา/เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9/เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์/เซ็นทรัลพลาซา พระราม3/เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/เซ็นทรัลเวิลด์/เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต/เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช/เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี/เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว/เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่/เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต/เซ็นทรัลมารีนา/เซ็นทรัล วิลเลจ/เซ็นทรัลพลาซา ระยอง/เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
6. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 เท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด

McDonald’s
1. จำกัด 100 สิทธิ์แรก / สาขา เท่านั้น
2. สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดแคมเปญ
3. สามารถรับสิทธิ์ได้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เท่านั้น)
4. กรุณาแสดง Redemption Ticket ต่อหน้าพนักงานร้านค้าเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ คูปอง 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้าน McDonald’s 10 สาขาดังนี้ เซ็นทรัลพลาซา พระราม2/เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น/
เซ็นทรัลเฟสติวัล แจ้งวัฒนะ/เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต/เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย/เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก/เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี/เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง/เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี/เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
6. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 เท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด

FUKU MATCHA
1. จำกัด 50 สิทธิ์แรก / สาขา เท่านั้น
2. สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดแคมเปญ
3. สามารถรับสิทธิ์ได้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เท่านั้น)
4. กรุณาแสดง Redemption Ticket ต่อหน้าพนักงานร้านค้าเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ คูปอง 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้าน FUKU MATCHA 4 สาขาดังนี้ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา/เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช/เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา/เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
6. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 เท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
KAMU TEA
1. จำกัด 50 สิทธิ์แรก / สาขา เท่านั้น
2. สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดแคมเปญ
3. สามารถรับสิทธิ์ได้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เท่านั้น)
4. กรุณาแสดง Redemption Ticket ต่อหน้าพนักงานร้านค้าเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ คูปอง 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้าน KAMU TEA 2 สาขาดังนี้ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์/เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี
6. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 เท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด

MIKUCHA
1. จำกัด 50 สิทธิ์แรก / สาขา เท่านั้น
2. สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดแคมเปญ
3. สามารถรับสิทธิ์ได้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เท่านั้น)
4. กรุณาแสดง Redemption Ticket ต่อหน้าพนักงานร้านค้าเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ คูปอง 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้าน Mikucha 1 สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
6. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 เท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด

• เงื่อนไขรับ “Special Gift Box” • สำหรับลูกค้าคนพิเศษที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ (คัดเลือกจากลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดใน 1 ปีที่ผ่านมา) รับฟรี! Special Gift Box
เงื่อนไขในการรับสิทธิ์
1. เฉพาะลูกค้าที่ได้รับ SMS และการติดต่อทางโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่ของสาขา
2. ลูกค้าติดต่อรับของสมนาคุณที่สาขาตามที่ได้รับแจ้ง
3. แสดง SMS และบัตรประชาชนที่สาขาเพื่อรับสิทธิ์
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
5. ลูกค้าสามารถมารับของสมนาคุณได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
• สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พลาซา, เซ็นทรัล เฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต รวม 30 สาขา • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสินค้าที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • จำนวนลูกค้าที่รับของขวัญในแต่ละสาขา
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 20 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9 15 ท่าน/ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา พระราม3 15 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 15 ท่าน/ เซ็นทรัลเวิลด์ 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 10 ท่าน/เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 15 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 15 ท่าน/ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา พระราม2 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 15 ท่าน/ เซ็นทรัลเฟสติวัล แจ้งวัฒนะ 15 ท่าน/เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 10 ท่าน / เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 10 ท่าน/เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 10 ท่าน/ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี 10 ท่าน/ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 10 ท่าน

top
close