BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ห่วงใยจากใจเรา

26Mar20 12.34

แทนความห่วงใยที่มีให้กัน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ
ขอร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน
ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างปลอดภัย
เราจะสู้ไปด้วยกัน!!

#ห่วงใยจากใจเรา
#OneForAll
#WeWillGetThroughThisTogether
#CPNLife
#centralwOrld
#CentralPlaza
#CentralFestival
#CentralPhuket
#CentralVillage

top
close