BEAUTY & SMART | FACE SKIN

Fuji Delivery

26Mar20 13.23

ฟูจิขอเปิดให้บริการสั่งซื้อกลับบ้าน Take Away และ Delivery เท่านั้นให้คุณได้ทานอย่างมั่นใจ และปลอดภัย
#FujiStaysWithYou #FujiTakeAway #FujiDelivery

หมายเหตุ
*เวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เปิดให้บริการ
**ทางร้านของดการให้บริการแบบนั่งทานภายในร้านเฉพาะสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

top
close