BEAUTY & SMART | FACE SKIN

JAONAAY แอบบอกรัก TOUR 2018

19Jul18 11.02

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Card
(วันที่ 1 มิ.ย. – 10 ก.ค. 61)
รับฟรี! บัตรเข้างาน 2 ใบ
ลุ้นเป็นผู้โชคดี ถ่ายรูปพร้อมลายเซ็นต์ 12 ท่าน/สาขา

ลูกค้าทั่วไป ช้อปหรืออิ่มในศูนย์การค้าครบ 1,500.- ขึ้นไป พิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ช้อปหรืออิ่มเพียง 500.- ขึ้นไป
(จำนวนจำกัด/ จำกัด 2 ใบ/ท่าน/วัน/ โปรดแสดงบัตรนักเรียน-นักศึกษาเพื่อรับสิทธิพิเศษ/ รับสิทธิ์ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเท่านั้น)

ลูกค้าโตโยต้า ช้อปหรืออิ่มเพียง 1,000.- ขึ้นไป
(จำนวนจำกัด/ จำกัด 2 ใบ/ท่าน/วัน/ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโตโยต้าที่แสดงพร้อมกุญแจรถที่มีสัญลักษณ์โตโยต้า/ รับสิทธิ์ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเท่านั้น)

ลูกค้าบัตรเครดิต/เดบิตธนาคารออมสิน ช้อปหรืออิ่มเพียง 500.- ขึ้นไป/เซลล์สลิป
(จำนวนจำกัด/ จำกัด 2 ใบ/ท่าน/วัน/ รับสิทธิ์ที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล 32 สาขาทั่วประเทศ)

กำหนดการ JAONAAY แอบบอกรัก TOUR 2018
15 ก.ค. 61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
21 ก.ค. 61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
27 ก.ค. 61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
13 ส.ค. 61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
18 ส.ค. 61 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต


• เงื่อนไขโปรโมชั่นรวม: ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณ • สามารถรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะร้านค้าในโซนพลาซาเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค และออฟฟิศเมท • สามารถรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี • รับเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร • ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การซื้อบัตรเติมเงินและการเติมเงินในบัตรทุกชนิด การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง • สงวนสิทธิ์ VIP ถ่ายรูปพร้อมลายเซ็น 12 ท่าน/สาขา (รวม 60 ท่าน/5 สาขา ตลอดรายการรวมกัน) • เป็นของรางวัลของ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี, สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น,สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (รวม 5 สาขา)
• เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต: ลูกค้าทั่วไปและนักเรียน-นักศึกษา จำกัดบัตรนั่ง 400 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 400 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกรถยนต์โตโยต้า จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกค้าบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารออมสิน จำกัดบัตรนั่ง 200 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 110 ใบ ตลอดแคมเปญ
• เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี: ลูกค้าทั่วไปและนักเรียน-นักศึกษา จำกัดบัตรนั่ง 600 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 400 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกรถยนต์โตโยต้า จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกค้าบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารออมสิน จำกัดบัตรนั่ง 400 ใบ ตลอดแคมเปญ
• เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น: ลูกค้าทั่วไปและนักเรียน-นักศึกษา จำกัดบัตรนั่ง 500 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 400 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกรถยนต์โตโยต้า จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกค้าบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารออมสิน จำกัดบัตรนั่ง 360 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 200 ใบ ตลอดแคมเปญ
• เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา: ลูกค้าทั่วไปและนักเรียน-นักศึกษา จำกัดบัตรนั่ง 500 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 400 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกรถยนต์โตโยต้า จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกค้าบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารออมสิน จำกัดบัตรนั่ง 500 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 300 ใบ ตลอดแคมเปญ
• เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเท่านั้น: ลูกค้าทั่วไปและนักเรียน-นักศึกษา จำกัดบัตรนั่ง 100 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 280 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกรถยนต์โตโยต้า จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • ลูกค้าบัตรเดบิต/เครดิตธนาคารออมสิน จำกัดบัตรนั่ง 200 ใบ ตลอดแคมเปญ และจำกัดบัตรยืน 130 ใบ ตลอดแคมเปญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ • สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรจริงโดยลูกค้าต้องนำใบรับของพร้อมบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกันมาแลกรับบัตรจริง ณ วันที่จัดงานในบริเวณหน้างาน • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์และแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 Card คู่กับบัตรประชาชนเท่านั้น • สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 Card คู่กับพาสปอร์ตเท่านั้น • พนักงาน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของร้านค้าในศูนย์ฯไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999, www.facebook.com/CPNLife หรือ www.centralplaza.co.th
• เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิต/เดบิตธนาคารออมสิน: นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนและสแกน QR Code ที่ Counter Redemption ภายในศูนย์การค้า เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม • ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งเท่านั้น • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • สินค้ามีจำนวนจำกัด • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ทุกสาขา (รวม 32 สาขา) • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัดบัตรนั่ง 50 ใบ และบัตรยืน 50 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จำกัดบัตรนั่ง 50 ใบ และบัตรยืน 50 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา บางนา จำกัดบัตรนั่ง20 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จำกัดบัตรนั่ง 20 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จำกัดบัตรนั่ง 20 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จำกัดบัตรนั่ง 50 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จำกัดบัตรนั่ง 30 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 จำกัดบัตรนั่ง 50 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จำกัดบัตรนั่ง 20 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จำกัดบัตรนั่ง 200 ใบ และบัตรยืน 130 ใบ • เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ จำกัดบัตรนั่ง 20 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลมารีน่า จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จำกัดบัตรนั่ง 10 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จำกัดบัตรนั่ง 200 ใบ และบัตรยืน 110 ใบ • เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จำกัดบัตรนั่ง 200 ใบ และบัตรยืน 110 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จำกัดบัตรนั่ง 50 ใบ และบัตรยืน 100 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จำกัดบัตรนั่ง 30 ใบ และบัตรยืน 10 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จำกัดบัตรนั่ง 50 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา อุดร จำกัดบัตรนั่ง 170 ใบ และบัตรยืน 150ใบ • เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จำกัดบัตรนั่ง 360 ใบ และบัตรยืน 200 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จำกัดบัตรนั่ง 30 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จำกัดบัตรนั่ง 500 ใบ และบัตรยืน 330 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี จำกัดบัตรนั่ง 400 ใบ และบัตรยืน 220 ใบ • เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จำกัดบัตรนั่ง 20 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต จำกัดบัตรนั่ง 20 ใบ และบัตรยืน 20 ใบ • เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช จำกัดบัตรนั่ง 90 ใบ และบัตรยืน 90 ใบ • การตัดสินบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขลูกค้ารถยนต์โตโยต้า: ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโตโยต้าที่แสดงพร้อมกุญแจรถที่มีสัญลักษณ์โตโยต้า • รับสิทธิ์ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเท่านั้น จำกัดบัตรยืน 50 ใบ ตลอดแคมเปญ • การตัดสินบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • การตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close