BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในแคมเปญ My dear lady เพราะคุณคือคนพิเศษ

31Oct18 16.31

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล (Top Spenders) ในแคมเปญ My dear lady เพราะคุณคือคนพิเศษ

ลูกค้า Top Spender ลำดับที่ 1-5 รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Party
1.ลัลน์ณภัทร เกตุคุปตวงศ์
2.มยุเรศ โทบิอัส
3.สมใจ จารุศิลาวงศ์
4.พรเพ็ญ สุคัมภีรานนท์
5.อภิรดา พรอนันต์รัตน์
ลูกค้า Top Spender ลำดับที่ 6 - 23 รับสร้อยข้อมือจาก Swarovski มูลค่า 3,490 บาท


1.ภาคภูมิ อัศวโกวิทวงค์
2.นลินภัสร์ เชาว์เจริญภัทร์
3.พิมลพรรณ ชัยยงยุทธ
4.สุนทรี วันทา
5.ศญาณี เจ็งเจริญ
6.วรชัยโย นาดี
7.วรวิทย์ เลิศลิลิตรุ่งโรจน์
8.สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์
9.สุจิตต์ มั่นคงเจริญ
10.กิตติ์ธเนศ พงศ์พรพรต
11.ประภาพรรณ พิชัยคำ
12.เบญจมาศ เอี่ยมวิไล
13.ณัฎดา พรมหะวีระ
14.นภาภรณ์ โง้วเจริญไพศาลสิน
15.วรารัตน์ รัศมี
16.เกียรติชัย พฤกษไพบูลย์
17.อัจฉรา ธิติชาญกุล
18.วรินทร มั่นคงเจริญ

*เงื่อนไขรวม: โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือจุดแลกของสมนาคุณ • เป็นรายการส่งเสริมการขายของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ทุกสาขา(รวม 32 สาขา) • สามารถรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าในกลุ่มเสริมความงามและผลิตภัณฑ์ด้านความงามในโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค และออฟฟิศเมท • สามารถรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี • ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การซื้อบัตรเติมเงินและการเติมเงินในบัตรทุกชนิด การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท • ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณ ภายในศูนย์การค้า เพื่อลุ้นรับรางวัล • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายและการลงทะเบียนลุ้นเป็น Top Spenders ระหว่าง 10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2561 (61วัน) • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ของรางวัลหรือสิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ • สงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณและ/หรือรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ โดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 Card คู่กับบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกันเท่านั้น • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • พนักงาน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครอบครัว และพนักงานของร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.CentralWorld.co.th , www.CentralPlaza.co.th , www.CentralFestival.co.th

• เงื่อนไขชิงรางวัล Top Spenders (เข้าร่วมExclusive Party/ สร้อยข้อมือ Swarovski) : (3.1)รางวัล Exclusive party จำนวน 15 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก The 1 Card เฉพาะ 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการ • เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์ฯ • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้ากรุงศรี เฉพาะ 10 ท่านแรก ที่ใช้จ่ายแบบแบ่งจ่าย ผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ และมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด • (3.2)รางวัลสร้อยข้อมือ Swarovski จำนวน 18 รางวัล • มูลค่ารางวัลละ 3,490.- • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก The 1 Card ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ท่านที่ 6-23 และนำใบเสร็จมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์ฯ • ได้เฉพาะสีและรุ่นที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายจากร้านค้าในกลุ่มเสริมความงามและผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ ทั้ง 32 สาขารวมกัน • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • หมดเขตลงทะเบียนรับสิทธิ์ถึง 9 ต.ค. 61 • ประกาศรายชื่อ Top Spenders 1 พ.ย. 61 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา และwww.CentralWorld.co.th , www.CentralPlaza.co.th , www.CentralFestival.co.th • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการดึงรายชื่อลูกค้า ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในร้านค้าในกลุ่มเสริมความงามและผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่เข้าร่วมรายการ จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
  • Kid’s Day 2018 : The Adventure Land 4.0

    ซีพีเอ็น จัดกิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และความรู้รอบตัวให้เด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

    bookmark
top
close