BEAUTY & SMART | FACE SKIN

YOUNG FARMER MARKET 2 @ CENTRALPLAZA RAMINDRA

31Aug17 23.10 Food

YOUNG FARMER MARKET #2 Real Farmer Real organic ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
กลับมาอีกครั้งกับการรวมตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะมาบอกเล่าวิถีชีวิต slow life พร้อมส่งต่อผลผลิตทางการเกษตรส่งตรงจากไร่ และต่อยอดความรู้อย่างสนุกสนาน กับ workshop และการปลูกผัก Organic

top
close