The Great Chinese New Year 2020

ยิ่งช้อป ยิ่งฟิน กับดีลสุดพิเศษเฉพาะเทศกาลตรุษจีนนี้เท่านั้น!

KIDS DAY 2020 : Happy Village

KIDS DAY 2020 : Happy Village 11 – 12 ม.ค. 63 ลานกิจกรรมชั้น G

The Great Chinese New Year 2020 – Charming of Nanjing town

22-28 มกราคม 2563 บริเวณชั้น G โซนอความเรียม
close