BEAUTY & SMART | FACE SKIN

กับข้าว กับปลา

26Mar20 14.21

ทางร้านกับข้าว’กับปลา ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดให้บริการของสาขาใหม่ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแจ้งแก้ไขอีกครั้ง

ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถสั่งอาหารกลับไปทานได้ในบางสาขา หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชั่น Grabfood , Lineman

ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด

top
close